Experience Totals

PC Level XP To Level
Yajian Zanxi 3 3795 2205
Lanxing Li 3 3795 2205
Haak Leung 3 3795 2205
Lian Cong Lin 3 3795 2205
Tiě​ Huà​jiě​ 2 1535 1290
Back to Main Page.

Experience Totals

Trial Of The Wan Hai Sabakukori